[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

INÉ SLUŽBY - COACHING

INÉ SLUŽBY | COACHING

Služby pre jednotlivcov – personal coaching:

Súčasná spoločnosť je charakteristická vysokými nárokmi, ktoré sa dotýkajú všetkých oblastí nášho života a to tak v pracovnej ako aj súkromnej sfére. Výnimkou nie je ani školské prostredie a partnerské vzťahy. Nadštandardné výsledky sa požadujú takmer všade, čo v mnohých následne vyvoláva pocit nespokojnosti, depresie alebo aj frustrácie. Aby tento stav nepretrvával dlhšie, vyhľadáva každý z nás rôzne možnosti ako z problémov uniknúť.

Niektorí hľadajú pomoc u priateľov, iní vyhľadajú odbornú pomoc, ale sú aj takí, ktorí sa spoliehajú na alternatívne alebo až pochybné možnosti pomoci u samozvaných veštcov a pod. Možnosti uvedené v závere sú vždy rizikom a okrem toho znamenajú aj zbytočnú finančnú investíciu.

Náš tím je zostavený z odborníkov z rôznych oblastí, preto vám vieme poskytnúť alebo sprostredkovať relevantnú pomoc. Vzhľadom k tomu, že ho tvoria aj odborníci z oblasti psychológie, prevencie i bezpečnosti, môžete sa na nás obrátiť aj s požiadavkami, ktoré budú súvisieť s alternatívnymi prístupmi. Máme na mysli poradenstvo v problematike siekt, liečiteľstva alebo v súvislosti s drogovými závislosťami. Najčastejšie sme však oslovovaní žiadosťami súvisiacimi s osobnostným rastom alebo výberom životného partnera.

Z našej ponuky si môžete vybrať nasledovné služby:

  • analýza osobnosti z rukopisu (grafologické poradenstvo),
  • analýza osobnosti z kresby,
  • partnerské poradenstvo (výber životného partnera, riešenie partnerských kríz).

Čo sa môžete dozvedieť z analýzy rukopisu a kresby:

Analýza rukopisu (grafologická analýza):

  • Grafologická analýza môže byť vyhotovená ako pracovný posudok, takže sa zameria výhradne na vaše pracovné možnosti a schopnosti. Poskytuje tiež informácie o vlastnostiach, ktoré využívate, ale aj o tých, ktoré ešte adekvátne nevyužívate. Dozviete sa taktiež ako máte osvojený systém v práci, komunikáciu v spoločnosti, aké sú vaše plány alebo možnosti dosahovať vytýčené ciele. Záver analýzy môže podľa želania klienta obsahovať aj konkrétne odporučenia.
  • Komplexná grafologická analýza obsahuje okrem vyššie uvedených informácii z pracovnej oblasti aj ďalšie črty vašej osobnosti. Zameriava sa na citové prežívanie, riešenie vnútorných konfliktov a ich dopad na súčasný štýl života, ale obsahuje aj východiská a odporučenia ako zmeniť konkrétne záležitosti.

Analýza kresby:

  • Analýza kresby sa využíva aj vtedy, ak analyzovanou osobou je dieťa, ktoré ešte nevie písať. Z analýzy je možné získať informácie o vnútorných postojoch k rodičom, súčasných vplyvoch výchovy, prevahe mužských alebo ženských vlastností, emocionálnom naladení, využívaní svojho intelektového potenciálu, schopnostiach zvládať stres, o stabilite osobnosti, ale aj o vplyve niektorých nedoriešených kríz na súčasný štýl života.