[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

ZAUJÍMAVOSTI - PREVENCIA KRIMINALITY

ZAUJÍMAVOSTI | PREVENCIA KRIMINALITY
späť

OBČIANSKE SPOLUNAŽÍVANIE – ZÁKONY, RADY, ZAMYSLENIE.

26.05.2017

Súčasná doba je, okrem iného, charakteristická aj úpadkom morálnych hodnôt. Dôsledkom toho je narušovanie občianskeho spolunažívania, ktorým sa zaoberá viacero zákonov Slovenskej republiky. Jedným z nich je Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch č. 372/1990 Zb.

Dôvodom, prečo venujeme pozornosť práve uvedenému zákonu, je predchádzanie rôznemu protiprávnemu konaniu. Istotne sa niekto z vás stretol s problémom, kedy ste boli priamo, či nepriamo, poškodení na svojich právach. Napríklad dôsledkom rušenia nočného kľudu, ohováraním, poškodzovaním mena, či majetku, alebo buchotom susedov, ktorí bývajú nad vami. Niektoré z uvedených konaní je možné postihnúť práve v zmysle vyššie uvedeného zákona.

Mnohí ľudia niekoľko rokov mlčky trpia aroganciu a agresivitu iných, ako keby sa im mali povinne prispôsobovať. Vzájomná snaha o pochopenie a hľadanie kompromisov, sa vytráca. Ale ako sa vraví: „Všetko je vždy o ľuďoch… Kto chce, hľadá spôsob ako pomôcť, a kto nechce, hľadá spôsob, ako nájsť výhovorku.“

Mlčanie a ponechávanie priestoru pre tých, ktorí vám ubližujú, nepomáha problémy vyriešiť, ale skôr ich len zhoršuje. Obdobne je to s problematikou tzv. šmejdov, ktorí dlhodobo okrádali a podvádzali seniorov. K zásadnej zmene došlo až vtedy, keď bola voči páchateľom schválená účinná legislatíva. Kde nepomáha prevencia, je nutné pristúpiť k represii. A tou je práve spomenutá účinná forma trestov, ktorá je dostatočným mementom na to, aby ďalšie osoby minimálne odradila od páchania obdobnej činnosti. V oblasti občianskeho spolunažívania sú jasne definované pravidlá, z ktorých vyberáme § 49 Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu:

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

  1. inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,
  2. inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,
  3. úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,
  4. úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním,
  5. sa dopustí konania podľa písmena a) alebo písmena d) na blízkej osobe alebo osobe, ktorá mu bola zverená do starostlivosti alebo výchovy,
  6. od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,
  7. napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. g) pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 200 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. f) pokutu do 331 eur. Medzi protiprávne konanie patrí aj ohováranie a poškodzovanie mena prostredníctvom internetu. Ak by bolo spáchané závažným spôsobom, môže byť páchateľ takéhoto skutku riešený v zmysle Trestného zákona. Išlo by o trestný čin § 373 Ohováranie.

Podľa § 373 ods. 1 Trestného zákona, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

V zmysle § 373 ods. 2 písm. c) Trestného zákona sa páchateľ potrestá odňatím slobody na jeden, až päť rokov, ak spácha čin uvedený v odseku 1 verejne.

Podľa § 122 ods. 2 písm. a) Trestného zákona je trestný čin spáchaný verejne, ak je spáchaný obsahom tlačoviny alebo rozširovaním spisu, filmom, rozhlasom, televíziou, použitím počítačovej siete alebo iným, obdobne účinným spôsobom.

Všetko vždy záleží od samotných jednotlivcov. Je preto na každom z nás, ako budeme spolu nažívať. Vždy je lepšie spolupracovať na dobrých veciach, než na vytváraní konfliktov. Lebo čo si človek zasadí, to mu jedného dňa vyrastie.

Tento článok bol publikovaný v rámci projektu „Poznaním k hodnotnému životu“, ktorý finančne podporila Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Autor: OZ-SPK