[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

NOVINKY

NOVINKY
späť

POSÚĎTE SAMI VÝSLEDKY NÁRODNEJ SÚŤAŽE 2011

24.10.2011, 22:40

bez obrázka

Európska sieť pre prevenciu kriminality (European Crime Prevention Network- EUCPN) zvolila na rok 2011 nasledujúcu tému Európskej ceny za prevenciu kriminality 2011 a Konferencie EUCPN o najlepšej praxi: “Šport, veda a umenie v prevencii kriminality detí a mládeže”.

Projekty, ktoré sa zapojili do súťaže o cenu za prevenciu kriminality by mali byť zamerané na:

 • aktivity, ktoré napomáhajú tomu, aby sa mládež vyhla kriminalite,
 • vytvorenie systému, ktorý poskytuje mládeži kreatívny vývoj pred možnosťami podľahnúť delikvencii,
 • vzdelávanie a ďalšie aktivity (napr. šport, umenie, veda), ktoré sa používajú v systéme prevencie kriminality,
 • ďalšie aktivity relevantné k tohtoročnej téme.

Kritériá na projekt boli nasledovné:

 • musí byť zameraný na prevenciu alebo redukciu každodennej trestnej činnosti a obáv z trestnej činnosti podľa témy, ktorú vyberie organizujúci štát,
 • musí byť vyhodnotený a musí dosiahnuť väčšinu alebo všetky svoje ciele,
 • má byť podľa možností inovatívny a zahŕňať nové prístupy a metódy,
 • musí sa zakladať na spolupráci medzi partnermi, ak je to možné,
 • musí byť aplikovateľný pre organizácie a skupiny aj v iných štátoch.

Výsledky národnej súťaže ďalej citujeme zo stránky MV SR: http://www.minv.sk/?… Do národného kola súťaže, ktoré sa konalo dňa 27.9. 2011 sa prihlásilo 12 projektov. Do súťaže postúpilo deväť. Štyri projekty nesplnili kritéria súťaže. U ôsmich súťažných projektov výberová komisia zložená z koordinátorov prevencie kriminality v sídle kraja, zástupcov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality vyhodnotila poradie úspešnosti. Poradie na prvých troch miestach po schválení ministrom vnútra Slovenskej republiky je nasledovné:

 1. Miesto: Projekt „Športom za duševné zdravie detí“, ktorého predkladateľom je Športový klub polície Bratislava. Dlhodobý projekt zameraný na organizáciu športových podujatí a voľnočasových aktivít pre žiakov základných škôl doplnený o sprievodný program zameraný na prevenciu proti kriminalite a orientáciu v IT komunikáciách.
 2. Miesto: Projekt „REŠTART“ – kurzy rozvoja manuálnych zručností pre mladých odsúdených. Predkladateľom je konzultačné a informačbé centrum EDUKOS Dolný Kubín.
 3. Miesto: Projekt „MIXklub“ – nízkoprahové centrum pre deti a mládež. Je určený najmä deťom a mládeži, ktoré sa pohybujú v rizikovom a asociálnom prostredí a prevažnú časť voľného času trávia na „ulici“. Predkladateľom je Detský fond Slovenskej republiky.

Víťazný projekt bude Slovenskú republiku reprezentovať v súťaži ECPA 2011 a ďalšie dva projekty na EUCPN konferencii o najlepšej praxi vo Varšave v dňoch 14.-15.12.2011.

Toľko z citácie a teraz k uvedeným projektom. Nižšie vám poskytujeme odkazy na stránky projektov:

 1. miesto: http://www.skpbratislava.sk/?…
 2. miesto: http://www.edukos.sk/index.php?…
 3. miesto: http://mixklub.sk/mixklub

S úctou k práci všetkých, ktorí realizujú prevenciu kriminality na Slovensku, vrátane vyššie uvedených, chceme vyjadriť svoju nespokojnosť a nesúhlas s týmto vyhodnotením súťažných projektov. Ak totiž porovnáme naše výsledky (a údajne sme získali až 4. miesto!): http://www.oz-spk.sk/vyhodnotenie/ s výsledkami prvých troch projektov, ani z pohľadu štatistického, ani z pohľadu celoslovenského prínosu v oblasti prevencie kriminality, nie je objektívne možné dopracovať sa k takémuto vyhodnoteniu projektov na národnej úrovni!

Z dostupných zdrojov je možné vysloviť názor, že druhý a tretí projekt nespĺňajú prvky inovatívnosti. Obdobné projekty sú realizované už niekoľko rokov v rôznych mestách. O prvom projekte máme znalosť, že oslovených bolo cca. 1 500 osôb počas jeho realizácie. Z ich webovej stránky je zrejmý najmä fakt, že ide skôr o veľmi dobrý športový klub, nie klub, či združenie s cieleným zameraním na prevenciu kriminality.

písomné vyjadrenie k vyhodnoteniu projektov sme písomne požiadali všetkých koordinátorov obvodných úradov, ktorí boli členmi výberovej komisie. Predpokladali sme totiž, že mohlo dôjsť k chybe pri spočítavaní bodov. Okrem toho sme požiadali aj autorov projektu, ktorých komisia určila na prvé miesto, aby nám poslali nejaké dostupné relevantné materiály. Zo všetkých oslovených odpovedali len dvaja koordinátori, ktorých citujeme:

Dobrý deň,

oficiálne vyhlásenie výsledkov národneho kola súťaže ECPA 2011 som prijala ako fakt a z výsledkami sa stotožňujem. Prípadné Vaše výhrady smerujte na Ing. Stábovú, národnú zástupkyňu SR pre EUCPN alebo PhDr. Elenu Buksovú, PhD. tajomníčku Rady vlády Slovenskej repuibliky pre prevenciu kriminality. Som presvedčená, že Vám bude poskytnuté zdôvodnenie, o ktoré žiadate.

Mgr. Michaela Mikulíková krajský koordinátor prevencie kriminality Obvodný úrad Žilina

Vážený pán riaditeľ,

výsledky národného kola súťaže ECPA 2011, ktoré sú v súlade s kolektívnym rozhodnutím hodnotiacej komisie, v plnom rozsahu rešpektujem. Komisia vyhodnotila projekty v súlade s témou, zameraním a kritériami aktuálnej výzvy ECPA 2011.

Dovoľte mi, aby som vyjadril úctu k Vašej práci a uznanie výsledkom Vášho projektu.

S úctou

Mgr. Tomáš Kurta Koordinátor pre prevenciu kriminality OBVODNÝ ÚRAD BRATISLAVA

Za ich názory sme samozrejme poďakovali, ale ako je už v tomto príspevku uvedené, vnímame vyhodnotenie nášho projektu za podhodnotené v porovnaní s vyššie umiestnenými projektmi. Veríme, že čitatelia nám po zhliadnutí výsledkov dajú za pravdu.

detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII