[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

VYHODNOTENIE ČINNOSTI

VYHODNOTENIE ČINNOSTI

Stručný celkový popis projektu „Spoločne a preventívne“:

Ide o inovatívny, úspešne pokračujúci národný projekt prevencie diskriminácie a kriminality z roku 2001, ktorý je založený na systéme rozsiahlej spolupráce v celej SR a v Mníchove (SRN). Vytvoril ho bývalý telesný strážca – inštruktor sebaobrany, (viac na: http://www.oz-spk.sk/info/kontakty/?id=1) ktorý sa po ukončení tejto práce začal venovať deťom a mládeži v oblasti športu, prevencie kriminality a charitatívnej činnosti. Projekt zostavil na základe zistení, že deti a mládež inklinujú k akčným filmom, resp. hrdinom, ktorí často nemajú úctu k životu, nabádajú k násiliu a neponúkajú im žiadne reálne zmysluplné životné ciele. Z uvedeného dôvodu je cieľová skupina oslovená najprv vystúpeniami a ukážkami bojových umení samurajov, po ktorých im lektor počas besedy objasní riziká tohto športu súvisiace s pouličnými gangmi, trestnoprávnu zodpovednosť a preventívne opatrenia pred kriminalitou a diskrimináciou. Ide o systém celoročných preventívnych akcií, ktorých súčasťou sú aj špeciálne športové aktivity na elimináciu agresivity na školách a sídliskách. K tomuto účelu sa využívajú aj športovo-náučné detské tábory zamerané na pozitívnu motiváciu, kde sa popri bojových umeniach deti učia pracovať s rovesníkmi a osvojujú si poznatky z prevencie. Od roku 2006 sa ich za základe pozitívnej odozvy zúčastňujú aj siroty a polosiroty po príslušníkoch polície zo Slovenska a Poľska. (tábory MV SR) Súčasťou projektu je prednášková a poradenská činnosť, špeciálne sociálno-psychologické programy pre tzv. problémové deti, vzdelávacie programy pre mladých dobrovoľníkov, rozsiahla publikačná činnosť (10 knižných publikácií), distribuovanie 3 audio a 2 DVD nosiče s tematikou prevencie a aktívna mediálna činnosť. Projekt bol pôvodne vytvorený pre jedno mesto, ale na základe pozitívnych ohlasov je v súčasnosti rozšírený do všetkých regiónov SR. Aktuálne je realizovaný už v 11 mestách a 34 obciach. Realizujú ho viacerí tréneri bojových umení (z toho dvaja policajti) a dobrovoľníci, ktorí svojim pozitívnym prístupom k životu a preventívnymi aktivitami vplývajú na motiváciu detí a mládeže. Projekt každým rokom expanduje do nových lokalít SR a spĺňa ciele ročne v priemere 83% – 100%. Aktivitami je za rok oslovených cca. 27 000 detí a mládeže (Pozn. uvedený je počet z roku 2010). Mediálnymi kampaňami v televízii cca. 250 000 osôb. Úspešnosť akcií hodnotí cieľová skupina na 83%. Akcie zvyšujú informovanosť v školách na 61%. V problémových triedach zaznamenávajú 68% úspešnosť akcií. Úspešnosť tohto projektu dokladuje Mesto Pezinok, ktorému sme poskytli naše know-how z oblasti prevencie kriminality a diskriminácie. Už po roku dosiahlo výrazné pozitíva a výsledky práce prezentovalo aj na medzinárodnej súťaži o Najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality v Lisabone (r.2007) a Štokholme (r.2009).

Počiatočné ciele projektu:

 1. Vytvoriť spoluprácu vo všetkých regiónoch SR v prevencii diskriminácie a kriminality.
 2. Skvalitniť osvetu v oblasti prevencie detí a mládeže s využitím športu.
 3. Vydať publikáciu pre mládež a pre účely práce s deťmi a mládežou.
 4. Vyškoliť ďalších pracovníkov v oblasti prevencie diskriminácie a kriminality.
 5. Zabezpečiť poradenskú činnosť pre deti a mládež.
 6. Vytvoriť spoluprácu s médiami a zabezpečiť národné kampane.
 7. Eliminovať násilie a kriminalitu súvisiacu s deťmi a mládežou.
 8. Vytvoriť medzinárodnú spoluprácu v práci so sirotami a polosirotami po príslušníkoch polície.

Ako bol projekt realizovaný:

I. fáza projektu: zahájenie vystúpení a ukážok bojových umení samurajov pre deti a mládež, realizácia besied na témy: riziká tohto športu súvisiace s pouličnými gangmi, trestnoprávna zodpovednosť a preventívne opatrenia pred kriminalitou. Po nich nasledovali kurzy sebaobrany pre dievčatá – po prvý raz ako pilotný projekt na Slovensku v rámci vyučovacieho procesu počas telesnej výchovy. II. fáza: vyhodnotenie spätnej väzby, sumarizovanie pozitív a realizácia cyklu besied zameraných na prevenciu kriminality, životné hodnoty a úctu k životu (na národnej úrovni). Vytvorenie športovo-náučných súťaží pre školy so zameraním na poznatky z besied. III. fáza projektu: zo získaných skúseností zahájenie publikačnej činnosti. Dodnes vyšlo už 10 kníh (témy: prevencia kriminality, životné hodnoty, úcta a sebaúcta), množstvo príspevkov v novinách i televízii, tri výukové audio nahrávky a DVD nosiče a 12. mediálnych kampaní. IV. fáza: autor projektu zahájil cyklické školenia dobrovoľníkov, príslušníkov polície a učiteľov z celého Slovenska a vytvoril tak systém spolupráce vo všetkých regiónoch SR. Projekt je každoročne medializovaný a vďaka spolupráci prezentovaný aj na medzinárodnej úrovni.

Na na plánovaní, vývoji a implementácii projektu sa podieľali viacerí participanti, boli a sú nimi:

 1. Dobrovoľníci z oblasti športu, polície a medicíny: spolupracujú na projekte formou lektorskej a poradenskej činnosti, zabezpečujú športové vystúpenia (najmä mládež) a taktiež získavanie sponzorských dotácií.
 2. Vydavateľstvo Dobrá kniha: zabezpečovala korektúru a vydanie publikácií.
 3. TV LUX a TV Pezinok: vytvorili relácie súvisiace s našim projektom.
 4. Klinický psychológ, psychoterapeut: spolupracoval na zostavení projektu, je garantom a podieľa sa na riešení problémov súvisiacich s delikvenciou detí a prípadoch súvisiacich s domácim násilím.
 5. Ministerstvo vnútra SR (sekcia personálnych a sociálnych činností, odbor sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva) a nadácia pre siroty po policajtoch z Poľska: je riadiaci a koordinačný orgán medzinárodných detských táborov MV SR pre siroty a polosiroty po príslušníkoch polície zo SR a Poľska.
 6. Univerzitné pastoračné centrum Trnavskej univerzity a cirkevné inštitúcie: spolupracujú na zabezpečovaní prednášok a tvorbe audio nahrávok.
 7. Školské zariadenia a koordinátori prevencie kriminality: spolupracujú na zabezpečovaní prevenčných aktivít a materiálov i vyhodnocovaní projektu.
 8. Operatívny odbor Železničnej polície SR: zabezpečil priestory a príslušníkov pre účely ich vyškolenia a prezentovali svoju činnosť na našich akciách.
 9. Iné subjekty spolupracovali na realizácii jednotlivých programov prezentáciou vlastnej činnosti, boli nimi: Slovenský Červený kríž, hasiči, PZ SR, vojenská polícia, športové kluby. (Poznámka: subjekty, s ktorými sme doteraz spolupracovali, nájdete na tomto odkaze: http://www.oz-spk.sk/…ca/subjekty/ )
 10. Rada vlády SR pre prevenciu kriminality: poskytla metodickú pomoc a finančnú dotáciu na realizáciu projektu.

Meranie účinnosti projektu bolo zabezpečené nasledovne:

 1. spätnou väzbou – písomným dokladom o každej akcii,
 2. prieskumami v mestách, kde je realizovaný,
 3. komplexným polročným a ročným vyhodnotením stanovených cieľov.

Projekt bol pozitívne vyhodnotený:

 1. členmi realizačného tímu projektu;
 2. vedúcimi pracovníkmi a riaditeľmi školských zariadení v mestách a obciach, kde bol realizovaný;
 3. krajským koordinátorom prevencie kriminality;
 4. riaditeľom sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, ktorý recenzoval aj jednu z kníh autora projektu http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/?id=7;
 5. riaditeľkou soc. odboru z MV SR (športovo-náučné tábory pre siroty),
 6. riaditeľom operatívneho odboru ŽP SR.

Ciele projektu boli splnené nadštandard, tzn. dosiahli sme lepšie výsledky:

1. Vytvorili sme spoluprácu vo všetkých regiónoch SR v prevencii a poskytovali sme materiály k prevencii aj krajským koordinátorom.

2. Nadviazali sme súčasne spoluprácu aj so Slovenskou katolíckou misiou v Nemecku, kde od roku 2006 každoročne poskytujeme materiály k prevencii a niekoľko nových publikácií s tematikou prevencie a životných hodnôt.

3. Skvalitnili sme osvetu v oblasti prevencie detí a mládeže. Od roku 2005 kedy bol počet oslovených 2 099 bolo v roku 2010 oslovených už cca. 27 000.

4. Vydali sme už 10 kníh (doteraz viac než 20 000 ks., jednu z nich recenzoval riaditeľ sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Mgr. František Šinka CSc.), 3 audio nahrávky z prednášok pre mládež a pre účely práce s deťmi a mládežou (cca.1500 ks.).

5. Vyškolili sme ďalších pracovníkov v oblasti prevencie kriminality v každom kraji SR, vrátane prvých preventistov ŽP SR, ktorí úspešne pokračujú v projekte.

6. Zabezpečili poradenskú činnosť pre deti a mládež (osobne, telefonicky a elektronicky).

7. Vytvorili sme spoluprácu s médiami a zabezpečili každoročne národné kampane (od r. 2001 už 12×). (Spolupráca s STV, TA3, TV LUX, TV Pezinok, Rádio Regina). Oslovených je cca. 250 000 obyvateľov ročne.

8. Eliminovali sme násilie a kriminalitu súvisiacu s deťmi a mládežou (cieľ v súčasnosti vyhodnocujeme na národnej úrovni).

9. Podieľali sme sa na tvorbe medzinárodnej spolupráce v práci so sirotami a polosirotami po príslušníkoch polície s MV SR a Poľskou nadáciou pre siroty po zahynutých príslušníkoch polície . (Od roku 2006 sme zabezpečovali celý program športovo-náučných detských táborov pre tieto deti. Zaevidované sú ďakovné vyjadrenia detí, ich matiek i kolegov z Poľska. Kontaktnou osobou z MV SR je Mgr. Janka Molnárová, ktorá môže uvedené fakty potvrdiť.)

10. Podieľali sme sa na nakrútení dvoch častí výukového DVD projektu „Emka to vie…“, ktoré bolo distribuované do všetkých regiónov SR.

11. Pre mesto Pezinok sme vytvorili jeden z najúspešnejších projektov na Slovensku, ktorý bol dvakrát prezentovaný na medzinárodnej súťaži o Najlepší projekt realizovaný v Európskej únii (Lisabon 2007, Štokholm 2009).

12. V Pezinku sme vytvorili v roku 2007 tradíciu jedinečného športového podujatia pod názvom „Večer bojových umení mesta Pezinok“, na ktorom vystupujú predovšetkým deti a mládež. Prezentujú tak svoju šikovnosť tí, ktorých sme oslovili našim projektom v spolupráci s Mestskou políciou Pezinok. Toto podujatie sme vytvorili ako prví na Slovensku a každoročne ho sleduje cca. 5 000 divákov a zúčastní sa ho cca. 120 mladých športovcov.

13. Naši mladí zverenci v priebehu projektu niekoľkokrát spolupracovali s Krajským riaditeľstvom PZ v Trnave počas akcie „Deň polície“.

14. Autor projektu bol za svoje aktivity ocenený v r.2003 Cenou primátora v Piešťanoch a tento rok je navrhovaný na Cenu Bratislavského samosprávneho kraja. V Malackách bol nominovaný a stal sa členom do Komisie pre ochranu verejného poriadku. ( viac o autorovi projektu nájdete tu: http://www.oz-spk.sk/info/kontakty/?id=1 )

K dispozícií vyhodnotenia projektu sú: ročné vyhodnotenia, množstvo pochvalných vyjadrení (zo škôl, sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, MV SR, v r. 2003 aj od prezidenta SR), Cena primátora Piešťan za aktivity v meste, prieskumy, články z novín a príspevky z TV, fotografie, letáky, výukové CD, DVD a knižné publikácie autora projektu ( informácie o nich nájdete tu: http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/ ).

V súčasnosti patrí projekt vďaka širokej spolupráci medzi najlepšie na Slovensku. Dokladuje to spolupráca s mestom Pezinok, ktoré projekt za Slovenskú republiku úspešne prezentovalo na medzinárodnej konferencii a súťaži EUCPN v Lisabone (r.2007) a Štokholme (r.2009).

Realizovaný je:

 • športovými aktivitami (športovo-náučnými súťažami a tábormi, kurzami sebaobrany, športovými vystúpeniami spolu s deťmi),
 • vzdelávacími programami na témy prevencie kriminality, životných hodnôt a sebaúcty,
 • sociálno-psychologickými výcvikmi v spolupráci so psychologičkou (pri práci je využívaný aj náš špeciálne cvičený pes na canisterapiu),
 • poradenskou činnosťou (telefonicky, písomne a osobne),
 • publikačnou činnosť (vrátane vydávania CD a DVD s náučnou tematikou súvisiacou s projektom),
 • mediálnymi kampaňami na národnej úrovni formou letákov i televíznymi reláciami.

Témy besied sú: riziká v športe (doping, agresivita), mládežnícke gangy, grafity, práca polície, prevencia násilia (šikanovanie, domáce násilie), prevencia obchodovania s ľuďmi, prevencia manipulácie osobnosti, riziká siekt, prevencia drogovej kriminality, prevencia počítačovej kriminality, citové vzťahy mladistvých a pozitívna motivácia detí a mládeže. (Podrobný rozpis všetkých prednášok a tém školení nájdete tu: http://www.oz-spk.sk/…dnasok/info/ )

POZNÁMKA: úplné vyhodnotenie projektu od roku 2001 zverejníme v závere tohto roka.

detail: LETÁK COVID-19 detail: SPOLUPRÁCA - VÝBER AKCII