[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ - MÉDIA A MY

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | MÉDIA A MY
späť

MEDZINÁRODNÝ ÚSPECH Z ROKU 2007

POLÍCIA, ročník XVIII, č.2, feb.2008, str.8 10.09.2009

Je nevyhnutné utvárať dobré podmienky pre realizáciu preventívnych aktivít

Naše projekty obstáli aj v medzinárodnej konfrontácii

Na výzvu Európskej siete pre prevenciu kriminality (EUCPN) o prezentáciu najlepšej praxe v roku 2007 v rámci súťaže o Európsku cenu za prevenciu kriminality (ECPA – European Crime Prevention Award) reagovala aj Slovenská republika a prihlásila do súťaže tri preventívne projekty. Dva z nich boli prezentované a vyhodnocované v rámci medzinárodnej konferencie venovanej najlepšej praxi a cene za najlepší projekt prevencie, konanej v dňoch 10. – 11. decembra 2007 v hlavnom meste Portugalska v Lisabone. Konferencie sa zúčastnilo 130 expertov a prezentovaných bolo 25 projektov (ďalšie štyri prihlásené, ale neprezentované).

Prvý projekt nominovaný do súťaže za Slovenskú republiku s názvom Poznaním k hodnotnému životu (navrhnutý medzi 15 projektami na cenu ECPA) prezentoval jeho autor, realizátor a koordinátor prevencie kriminality Miroslav Schlesinger.

Orientácia na mládež

Projekt Mestskej polície v Pezinku je založený na systematickej práci s mládežou. Je zameraný na prevenciu kriminality s dôrazom na prevenciu domáceho násilia, ktoré sa prenáša aj do škôl a u žiakov sa prejavuje formou šikanovania. Cieľom projektu je eliminovať násilie, vytvoriť čo možno najúčinnejší systém spolupráce relevantných subjektov, ktorý zabezpečí nielen rýchle odovzdávanie informácií, ale hlavne vytvorí účinnú pomoc i potrebnú osvetu. Cieľom bolo rovnako postupne odhaľovať a eliminovať latentnú kriminalitu páchanú na deťoch. Projekt obsahuje aj doplnkové programy a je zameraný za žiakov 7. – 9. ročníkov základných škôl a stredoškolskú mládež. Programy sú postupne prispôsobované aj iným vekovým kategóriám. Prezentácia potvrdila, že systém práce, ktorým autor už niekoľko rokov pracuje (preto možno hovoriť o úspešnej praxi), je príbuzný systému práce v prevencii aj vo vyspelých štátoch EÚ. Komentátor a moderátor konferencie vyzdvihol dobrú štruktúru projektu, členitosť a obsahovú zrozumiteľnosť prezentácie, dobrú spoluprácu mestskej polície so školami, psychológmi a rodičmi detí. O tom, že účastníkov konferencie prezentácia slovenského projektu zaujala, svedčí i záujem predstaviteľov z Grécka, Kanady (ICPC – Medzinárodné centrum pre prevenciu kriminality v Montreale, ktoré ponúklo svoju spoluprácu pre aplikáciu projektu aj v iných krajinách). O projekte sa pochvalne vyjadril aj predstaviteľ ministerstva vnútra z Portugalska. Podobný záujem prejavili účastníci aj o projekt partnerstva verejného a súkromného sektora – Bezpečné bývanie RYS, autora a koordinátora Petra Grečka. Tento unikátny projekt je zameraný na organizačno–technické zabezpečenie ochrany osôb a majetku v obytných domoch hromadnej bytovej výstavby. Je výborným príkladom partnerstva verejného a súkromného sektora.

S účasťou občanov

Základom projektu je technické riešenie, ktoré prináša efektívnu a účinnú kontrolu vstupu osôb do obytných domov a tiež nové spôsoby pre technickú správu domov. Projekt je taktiež založený na spolupráci s úradmi a organizáciami, bez ktorých by riešenie problémov súvisiacich s bezpečným bývaním nebolo možné (polícia, miestne úrady, správcovia domov). V projekte sa, samozrejme, nezabúda na najdôležitejších aktérov samotných – obyvateľov, s aktívnou účasťou ktorých projekt bezpodmienečne počíta. Projekt vychádza z najčastejšie sa vyskytujúcich trestných činov a priestupkov spájaných so spôsobom bývania v bytových domoch – krádeže vlámaním, lúpežné prepadnutia, distribúcia a užívanie drog, nedovolené vniknutia do spoločných priestorov (napr. bezdomovci, narkomani). O projekt spoločnosti RYS prejavili záujem zástupcovia Bulharska, Poľska, Maďarska a zvlášť ho vyzdvihla francúzska delegácia, ktorá bude v druhom polroku 2008, ako predsedajúca krajina, organizovať cenu za najlepší projekt a ktorá navrhla práve túto problematiku ako tému pre cenu, pričom vyzdvihla prínos projektu zo Slovenskej republiky.

Aj malé projekty

Do súťaže bol prihlásený aj projekt longitudinálneho výskumného sledovania Vplyv dlhodobých trestov odňatia slobody na osobnosť odsúdeného Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, ktorého k prezentácii však nedošlo pre neúčasť autorov. Viacerí experti prejavili práve o tento projekt záujem, keďže bol jediný z oblasti výskumu restoratívnej (nápravnej) justície. Je však možnosť, aby bol prezentovaný na sympóziu kriminológie v júni 2008 vo Švédsku. Prezentácie slovenských projektov odzneli popri kolegoch z členských krajín EÚ a aj napriek ich lokálnemu charakteru zaujali svojimi výsledkami. Prevažne boli totiž prezentované (a aj najviac ocenené) veľké projekty realizované v celej krajine a s mimoriadne vysokými finančnými nákladmi. Súťaž z 15 predložených projektov vyhral švédsky projekt Integrovaný program – domáce násilie z Malmö. Projekt dosiahol zmenu legislatívy a zabezpečuje komplexnú starostlivosť o obete, ako aj ich odškodnenie. Je finančne náročný. V závere konferencie sa viacerí účastníci zhodli, že pozornosť treba venovať aj malým, tzv. lokálnym projektom, ktoré je však možné aplikovať v rôznych regiónoch. Pri prezentácii preventívnych projektov poskytla neoceniteľnú pomoc slovenským účastníkom pracovníčka sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality (RVPK) a národná reprezentantka SR v medzinárodných organizáciách pre prevenciu kriminality (EUCPN a Komisia OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu), Ing. Daniela Stábová, ktorá pripravila výzvu na prezentáciu najlepších projektov a prostredníctvom webovej stránky rady sa aj na relevantné ministerstvá a mimovládne organizácie s výzvou obrátila. Možno boli úspešne prezentované a v súčasnosti patria medzi 29 najlepších projektov, ktoré sa realizujú v členských štátoch EÚ.

Dôležitosť spolupráce

Z prezentácie preventívnych projektov možno vyvodiť dôležité poučenie: v EÚ sa výrazne (finančne i legislatívne) podporuje prevencia kriminality, ktorá sa považuje za neodmysliteľný článok pri zaisťovaní bezpečnosti krajiny. Z úloh, ktoré sa aj nás týkajú, je veľmi dôležitá dobre fungujúca spolupráca partnerov zúčastňujúcich sa na prevencii, pravidelné prieskumy a priebežné i záverečné hodnotenia realizovaných projektov. Štandard, ktorý si postavili vyspelé členské krajiny EÚ, je veľmi vysoký. Je potrebné, aby bol vytvorený priestor pre výmenné programy, stáže a iné formy osvojenia si nových poznatkov. Kompasom pre nás je vládou schválená stratégia prevencie kriminality na roky 2007 – 2010. Informácie o najlepšej praxi možno nájsť na webovej stránke EUCPN www.eucpn.org. V každom prípade sú konferencie, ktoré majú na programe prezentácie osvedčených a najúspešnejších preventívnych programov v krajinách EÚ, veľkým prínosom a povzbudením pre krajinu a jej reprezentantov, aby posúvali latku v preventívnych aktivitách stále vyššie.

Mgr. František Šinka, CSc., riaditeľ sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality