[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

ZAUJÍMAVOSTI - ODPORÚČANÉ INFO

ZAUJÍMAVOSTI | ODPORÚČANÉ INFO
späť

DETSKÁ KRESBA DOKÁŽE POVEDAŤ VIAC, NEŽ...

08.05.2017

Na prvý pohľad je detská kresba pre mnohých len prejavom kreativity, zručnosti, talentu, alebo len prejavom citov k niekomu, komu je venovaná. V skutočnosti je však hodnotným výrazovým prostriedkom, ktorým dieťa komunikuje so svojim prostredím. Súčasne je formou vlastného monológu o tom, čo prežíva.

Dôkazom toho, že jej odborná verejnosť už niekoľko desiatok rokov prisudzuje väčšiu dôležitosť, je kniha z 19-storočia s názvom „Umenie dieťaťa“. Autor v nej popisoval kresbu z pohľadu psychologickej analýzy. V skutočnosti je kresba najstarším komunikačným prostriedkom, ktorý sa nám zachoval ešte z čias Homo neanderthalensis, teda spred 42 000 rokov. Postupom času ju človek pretvoril najprv do formy reči a následne do písma, ktoré sa v podstate pretvára (aj vďaka napredovaniu grafiky) dodnes. Medzi jednu z neželaných foriem súčasnej kultúry, sú napríklad grafity.

Napriek tomu má kresba stále svoje hodnotné miesto vo vyjadrovaní, a to nielen v oblasti umenia, ale aj v humanitných vedách. Z histórie môžeme spomenúť pravdepodobne najznámejšiu „kreslenú knihu“, ktorou je Biblia. Mnohí však zrejme nevedia, že kresby na stenách starých kostolov, sú vlastne obrázkovou bibliou najmä pre ľudí, ktorí v tých časoch nevedeli písať, ani čítať. A tých bola väčšina. Aby mali kňazi jednoduchšiu prácu, a umožnili im živší a aktívnejší vzťah k viere, sprístupnili im takéto „čítanie textu“. Najväčší úspech malo medzi tzv. primitívnymi národmi, ktoré dobyvatelia bohatých veľmocí postupne kolonizovali. Tento prejav komunikácie bol však v histórii z viacerých pohľadov kontroverzný. Ale to je už iná téma, ktorej sa môžeme venovať neskôr.

V súčasnosti je analyzovanie detskej kresby využívané v oblasti psychoterapie, rodinnej terapie, a je tiež výbornou pomôckou vo výchovnom procese, ktorým sa dá lepšie usmerňovať formovanie osobnosti detí. Netreba pritom opomenúť fakt, že táto analýza je tiež akceptovanou formou získavania dôkazov v súdnoznaleckých psychologických posudkoch.

Detská kresba poskytuje informácie napríklad o citovom rozpoložení dieťaťa, jeho vzťahu k rodičom, súrodencom, k sebe a k ostatným ľuďom. Taktiež o jeho schopnosti sústrediť sa, komunikácii a jeho reakciách na podnety smerujúce k rozvoju osobnosti. Výsledky analýzy môžu tiež poukázať na zdravotné problémy a v neposlednom rade dokladujú mieru nadania v umení. Kresba dieťaťa dokáže preto povedať viac, než samotné dieťa. Keď sú tieto informácie včas v rukách rodičov a odborníkov, je to pre jeho ďalšie životné smerovanie veľkou výhodou.

Uvedený druh analýzy je pochopiteľne možné vyhotoviť aj z kresieb dospelých. Okrem získania vyššie uvedených informácií, môžu dospelí pomocou jej výsledkov objektívnejšie nahliadnuť aj do svojho partnerského a pracovného života. Analýzu možno následne kombinovať s grafoanalýzou (analýzou ručne písaného textu) a ostatnými druhmi poradenstva, ktorými sú dosahované už desiatky rokov výborné výsledky v oblasti osobného rozvoja.

Autor: M. Schlesinger


Poznámka: Autor textu sa analýze kresby venuje už od roku 1993. Ďalšie informácie o ňom nájdete na týchto odkazoch: http://www.oz-spk.sk/info/kontakty/?id=1http://www.oz-spk.sk/…nnost/knihy/