[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

INFO OZ-SPK - KONTAKTY

INFO OZ-SPK | KONTAKTY
info

Bc. Miroslav SCHLESINGER

Čestný riaditeľ, zakladateľ OZ - SPK

riaditel@oz-spk.sk

Mgr. Martin Chudý

Prezident OZ-SPK

president@oz-spk.sk | +421 902 480 045

Dipl.-Ing. Oliver Goossens

Generálny tajomník, člen dozornej rady OZ-SPK

secretary@oz-spk.sk

Mgr. Pavol Tetuľa

Finančný manažér, člen dozornej rady OZ-SPK

manager@oz-spk.sk

Dipl.-Ing. Richard Klimeš

Hlavný auditor, člen dozornej rady OZ-SPK

auditor@oz-spk.sk

Bc. Miroslav Schlesinger

Ako zakladateľ OZ-SPK patrí medzi 195 odborne vyškolených koordinátorov prevencie kriminality na Slovensku. Je členom Krajskej komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti v Trnave, Komisie pre ochranu verejného poriadku v Malackách a súčasne aktívny spolupracovník sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

Autor projektov „Spoločne proti kriminalite“ a „Poznaním k hodnotnému životu“, z ktorých posledne uvedený bol v rokoch 2007, 2009 a 2012 nominovaný na Európsku cenu za prevenciu kriminality – ECPA / European Crime Prevention Award / a reprezentoval tak Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni. Počas vyššie uvedenej súťaže najprv v Lisabone, a potom v Štokholme bol dvakrát zaradený medzi 15 najlepších projektov v Európskej únii. V roku 2010 sa opäť zaradil medzi najúspešnejšie projekty v EÚ, pričom na národnej úrovni bol zaradený ako druhý najlepší projekt v SR. V roku 2011 boli jeho projekty opäť zaradené medzi najúspešnejšie v SR. V roku 2012 získal v národnej súťaži „Zlaté ocenenie“ za oblasť prevencie počítačovej kriminality so zameraním na riziká sociálnych sietí. Získal tiež prvé miesto v národnej súťaži prevencie kriminality a reprezentoval SR na medzinárodnej súťaži EÚ medzi najlepšími projektmi. Následne národní zástupcovia viacerých členských krajín prejavili záujem o preklad jeho publikácii do angličtiny. V roku 2013 získal Zlaté ocenenie pre združenie ako Najzodpovednejšie združenie opäť v kategórii prevencie v oblasti počítačovej kriminality.

Autor trinástich knižných publikácii, spoluautor knižnej bibliografie Drogy, vydanej v spolupráci s mestskou knižnicou a Protidrogovým fondom. Publikuje v rôznych regionálnych periodikách, pričom jeho príspevky boli uverejnené aj na webovej stránke Ministerstva vnútra SR (RVPPK). Podieľal sa na príprave a realizácii národného projektu „Emka to vie“, ktorý je výukovým programom s tematikou prevencie na DVD nosiči.

V roku 2003 bol nominovaný na Cenu primátora ako kultúrna osobnosť roka 2002, a taktiež za prácu v oblasti sociálnej, zdravotníckej a charitatívnej. V roku 2004 obdržal za rok 2003 Cenu primátora za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej v meste Piešťany. V roku 2006 a 2007 bol opäť nominovaný na obe vyššie uvedené Ceny primátora.

V rámci práce sa zaoberá grafológiou, písmoznalectvom, psychoanalýzou, analýzou kresby (grafity, analýza osobnosti dospelých a detí na základe kresby a pod.) a canisterapiou. Pôsobí tiež ako tréner bojových umení a inštruktor sebaobrany so zameraním na výcvik policajtov. Popri tom vedie priebežne špeciálne kurzy pre deti a mládež, seniorov a osobitne aj pre ženy.

Od roku 2001 spolupracoval s Ministerstvom vnútra SR - sekciou personálnych a sociálnych činností, odborom sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva pri realizácii detských rekreácii pre deti zamestnancov rezortu ako hlavný vedúci. V rokoch 2006, 2007 a 2008 zabezpečoval ako hlavný vedúci a súčasne koordinátor programov Medzinárodné charitatívne tábory pre siroty po príslušníkoch Policajného zboru. Spolupracuje s pracovníkmi prevencie z PZ SR, pričom so svojimi pomocníkmi vystupoval aj počas Dní polície v Trnave. Venuje sa viacerým oblastiam prevencie kriminality, ktoré nájdete na stránke v sekcii „Témy prednášok“.

V rokoch 2005 - 2008 pôsobil ako lektor medzinárodného projektu Socrates, ktorý bol zameraný na vzdelávanie študentskej mládeže. Od roku 2006 pôsobil ako jeden z lektorov pre Inštitút pre verejnú správu, kde prednášal budúcim koordinátorom prevencie kriminality. V roku 2006 a 2007 spolupracoval s Národným osvetovým centrom - kabinetom sociálnej prevencie. V roku 2008 zahájil spoluprácu s Univerzitným pastoračným centrom Trnavskej univerzity, Trnavskou univerzitou a Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Niekoľko rokov spolupracoval so Železničnou políciou SR, kde vyškolil pracovníkov prevencie kriminality. V rámci projektu OZ-SPK prednáša vo všetkých regiónoch Slovenska, pričom cieľovými skupinami sú nielen žiaci, ale aj pedagógovia a pracovníci prevencie kriminality.