[ Skočiť na obsah ] [ Skočiť na submenu ] [ Skočiť na novinky ]

ZAUJÍMAVOSTI - ODPORÚČANÉ INFO

ZAUJÍMAVOSTI | ODPORÚČANÉ INFO
späť

KÝM NIEKOHO POZVETE DO ŠKOLY

26.01.2010

Kým niekoho pozvete do školy

V súčasnej dobe sa ponúka najmä základným a stredným školám množstvo prednášajúcich a lektorov na rôzne témy. Ponúkajú preventívne, charitatívne i kultúrne akcie, vrátane jazykových kurzov a podobne. Avšak nie každého znich je cieľom to, čo ponúka. Niektorí sú zástupcovia pochybných spoločenstiev, združení a dokonca aj siekt.

Naším cieľom je predchádzať aj latentnej kriminalite, preto vám odporúčame aspoň základné rady, ktoré pomôžu predísť zbytočným závažným chybným rozhodnutiam. Nasledujúce body odporúčame prečítať skôr, kým niekoho pozvete do školy:

  1. Spoľahlivosť, hodnovernosť a odbornosť vykonávať ponúkanú aktivitu fyzickej alebo právnickej osoby si najprv overte u vašich nadriadených alebo priamo u krajského koorinátora prevencie kriminality. Kontakty nájdete na: http://www.oz-spk.sk/…osti/detail/?…
  2. Ak nemáte možnosť overiť si vyššie uvedené požiadavky u nadriadených alebo krajského koordinátora, zostáva vám možnosť vyžiadať si spoľahlivý doklad o tom, že prednášajúci alebo lektor je právne a odborne spôsobilý vykonávať ponúkanú činnosť.
  3. V prípade, že je vám ponúknutá prednášková alebo obdobná aktivita súvisiaca s prevenciou kriminality a inej protispoločenskej činnosti, mali by ste o tejto činnosti informovať aj príslušného koordinátora vo vašom kraji.
  4. Na Slovensku bolo v roku 2003 odborne vyškolených 195 certifiko­vaných „koordinátorov prevencie kriminality“. Stalo sa tak vďaka podpore Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, ktorá sa stala garantom uvedeného školenia. (Poznámka: potrebné kontakty vám poskytnú krajskí koordinátori, viď bod 1.)
  5. Nie všetci vyškolení koordinátori ešte pracujú v oblasti prevencie. Vo vašom regióne by však mali pracovať aj iné osoby, najmä z radov príslušníkov polície. O prevenčnú akciu môžete preto požiadať priamo PZ SR, ktorý má na túto činnosť vyčlenených svojich príslušníkov. Konatkty nájdete na: http://www.minv.sk/?…
  6. Okrem príslušníkov PZ SR môžu realizovať prevenciu aj príslušníci obecnej alebo mestskej polície, ktorí by sa vám taktiež mali preukázať certifikátom alebo iným osvedčením o odbornej spôsobilosti (príp. aj na odbornú spôsobilosť realizovať konkrétne prevenčné programy). Tému, ktorú ponúkajú prednášať, musia mať profesionálne zvládnutú. O tom, či ich prizvete na prednášku sa rozhodujete sami, stačí sa pritom držať známeho výroku „strom poznáte podľa ovocia“… O činnosti týchto príslušníkov majú byť taktiež informovaní krajskí koordinátori prevencie kriminality.
  7. Odporúčame vám byť prítomní ako pedagogický dozor na prednáškach alebo besedách, a to nie kvôli udržaniu pozornosti, ale kvôli vlastnej spätnej väzbe. Ak si prednášajúci neudrží pozornosť v triede, svedčí to o jeho slabých stránkach. Učiteľ nemá byť „dozorcom“, ale iba pozorovateľom. Samozrejme, netreba dozor vykonávať pravidelne, ak máte lektora už takpovediec overeného, ale priebežná účasť na prednáške je vždy dobrá pre všetky zainteresované stránky. Námietky ako: „nemôžete byť prítomní na prednáške, lebo deti by sa necítili uvoľnene a nenadviazali by sme s nimi kontakt“ neobstoja. Ani neprime vynucovanie si prítomnosti učiteľa na prednáške nie je dobrým znakom, má byť vecou dobrovoľnosti a hlavne vzájomnej dôveryhodnosti. Ak sa prednášajúcemu nepodarí nadviazať konatkt so žiakmi počas prítomnosti učiteľa, je to chybou prednášajúceho. Samozrejme, treba tu poznamenať, že niektorí učitelia sú síce skutočne rušivým elementom, nie však všetci, na to reba pamätať!
  8. Prednášajúci, resp. lektor, ktorý sa dá strhnúť davom triedy a nevenuje sa téme, ktorú mal určenú a spraví tak viackrát, už nekoná prevenciu. Napomáha žiakom skôr tzv. uliatiu sa z vyučovacej hodiny. I keď v dobrej atmosfére, odkláňa sa od svojho „poslania“ v triede – nechal sa nevedome zmanipulovať deťmi. Dobrý kontakt s cieľovou skupinou je síce žiaduci, ale treba zvážiť za akú cenu.

K uvedenému, v súvislosti s činnosťou nášho združenia odporúčame pozrieť nasledovné odkazy:

GARANT: http://www.oz-spk.sk/…ektu/garant/

PRESTÍŽ POJEKTU: http://www.oz-spk.sk/…ktu/prestiz/

REALIZOVANÉ PROJEKTY: http://www.oz-spk.sk/…tu/projekty/

TÉMY PREDNÁŠOK: http://www.oz-spk.sk/…dnasok/info/ Prevencia drogových závislostí: http://www.oz-spk.sk/…_zavislosti/ Prevencia kriminality: http://www.oz-spk.sk/…kriminality/